മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

street-walker Edit
    വേശ്യ, തേവിടിച്ചി
    A prostitute who attracts customers by, walking the streets


street-walker
    അങ്ങാടിപ്പെണ്ണ്


Entries from Olam Open Database

Street-walker(noun)::
    വേശ്യ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inviolable, snarl, vis, അമര്‍ത്ത്യഭുവനം, മാധവമാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean