മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sterling Edit
    ബ്രിട്ടീഷ് നാണയവ്യവസ്ഥ


sterling Edit
Adjective
    highest in quality


sterling Edit
Noun
    British money; especially the pound sterling as the basic monetary unit of the UK


Entries from Olam Open Database

Sterling(adjective)::
    വിശ്വസനീയമായ,
    ഒന്നാം തരമായ,
    മികച്ച,
    പരമാര്‍ത്ഥമായ,
    അകൃത്രിമമായ,
    വാസ്‌തവികമായ,
Sterling(noun)::
    ബ്രിട്ടീഷ്‌നാണയം,
    നാണ്യമാറ്റ്‌,
    ബ്രിട്ടീഷ്‌ നാണയവ്യവസ്ഥ,
    ബ്രിട്ടീഷ് നാണയം,
    പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് നാണ്യം,
    നാണ്യമാറ്റ്ഉത്തമമായ,
    ബ്രിട്ടീഷ് നാണയത്തെ സംബന്ധിച്ച,
    ഒന്നാന്തരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dog hole, അഗൃധ്നു, അഗോപ്യ, അഭിനൂത, ബീജോര്‍വ്വി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean