മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

stereotype Edit
    വാര്‍പ്പച്ചടി, മുദ്രാഫലകം


stereotype Edit
Noun
    a conventional or formulaic conception or image
eg: regional stereotypes have been part of America since its founding


stereotype Edit
Verb
    treat or classify according to a mental stereotype
eg: I was stereotyped as a lazy Southern European


Entries from Olam Open Database

Stereotype()::
    സ്ഥിരാക്ഷരത്തകിട്‌,
Stereotype(adjective)::
    സ്ഥിരാക്ഷരപ്പതിപ്പായ,
    സ്ഥിരരൂപമായ,
    മാറ്റമില്ലാത്ത,
    അവികാരിയായ,
Stereotype(noun)::
    വൈവിധ്യമില്ലാത്ത സങ്കല്‌പം,
    സര്‍വ്വസാധാരണമായ സ്ഥിരസങ്കല്‌പം,
    മുദ്രാഫലകം,
    വാര്‍പ്പച്ചടി,
    സ്ഥിരരൂപം,
Stereotype(verb)::
    അച്ചുതകിടായി വാര്‍ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ notify, stool, succumb, supersonic, അവടു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean