മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

steadfast Edit
    ഉറച്ച, മനഃസ്ഥിരതയുള്ള


steadfast Edit
Adjective
    marked by firm determination or resolution; not shakable
eg: steadfast resolve


steadfast Edit
Adjective
    firm and dependable especially in loyalty
eg: a steadfast ally


Entries from Olam Open Database

Steadfast(adjective)::
    ഉറച്ച,
    ദൃഢചിത്തനായ,
    മനഃസ്ഥിരതയുള്ള,
    നെഞ്ചുറപ്പുളള,
    നിശ്ചലമായ,
    ഉറപ്പായ,
    നിലയുറച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവ്യപേതം, ഇയ്യനോല, മുത്തച്ഛന്‍, മത്തവിലാസം, ആപണവീഥി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean