മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

statuesque Edit
    പ്രതിമാലക്ഷണമുള്ള
    Of size and dignity suggestive of a statue


statuesque Edit
Adjective
    of size and dignity suggestive of a statue


statuesque Edit
Adjective
    suggestive of a statue


Entries from Olam Open Database

Statuesque(adjective)::
    പ്രതിമാലക്ഷണമുള്ള,
    വിശേഷകൊത്തുപണിയായ,
    പ്രതിമപോലുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ freshness, അപരോക്ഷാനുഭൂതി, അഗ്നിദീപക, അകുപുയഅകൂപിയ, ഒപ്പമിടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean