മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

startle Edit
    ഞടുക്കം , ഭയം
    (n)A sudden involuntary movement


startle Edit
    ഞെട്ടുക,സംഭ്രമിക്കുക
    (v)Move or jump suddenly, as if in surprise or, alarm


startle Edit
Verb
    to stimulate to action
eg: ..startled him awake


startle Edit
Verb
    move or jump suddenly, as if in surprise or alarm
eg: She startled when I walked into the room


startle Edit
Noun
    a sudden involuntary movement


Entries from Olam Open Database

Startle(noun)::
    ഭയം,
    ഭയചകിതമാകുക,
    ഞെട്ടിപ്പോവുക,
    പേടിച്ചുവിറയ്ക്കുകഞടുക്കം,
    സംഭ്രമം,
Startle(verb)::
    ഞെട്ടിപ്പോകുക,
    പരിഭ്രമിക്കുക,
    പേടിച്ചുവിറയ്‌ക്കുക,
    പേടിപ്പിക്കുക,
    ഭയചകിതമാവുക,
    ഞെട്ടിപ്പോവുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ply, techy, മാപ്പ്, അപ്രാപ്ത, ഇന്നത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean