മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

stark Edit
    വിറങ്ങലിച്ച, മരവിച്ച


stark Edit
Adjective
    devoid of any qualifications or disguise or adornment
eg: facing the stark reality of the deadline


stark Edit
Adjective
    severely simple
eg: a stark interior


stark Edit
Adjective
    complete or extreme
eg: stark poverty


stark Edit
Adjective
    complete or extreme
eg: a stark contrast


stark Edit
Adjective
    without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers
eg: stark staring mad


stark Edit
Adjective
    providing no shelter or sustenance
eg: a stark landscape


stark Edit
Adverb
    completely
eg: stark mad


stark Edit
Adverb
    completely
eg: mouth stark open


Entries from Olam Open Database

Stark()::
    സാക്ഷാല്‍,
    ഊക്കനായ,
    തികഞ്ഞ,
Stark(adjective)::
    പൂര്‍ണ്ണമായ,
    കഠിനമായ,
    ഘോരമായ,
    വിറങ്ങലിച്ച,
    സമഗ്രമായ,
    അശേഷമായ,
    ദൃഢമായ,
    മരവിച്ച,
    നഗ്നമായ,
    രൂക്ഷമായ,
Stark(conjunction)::
    തീരെ,
    വെറും,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bicephalous, gutsy, അംസഭാരം, ഇത്താ, ചെറിയവന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean