മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

stantiation Edit
    സ്ഥിരീകരണം, സമര്‍ത്ഥിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tenure, മണിയുക, ബൃത്താനിക, അടിയന്തിരം, പ്രാന്തസ്ഥ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean