മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

staid Edit
    പഴഞ്ചന്‍ മനസ്ഥിതിക്കാരനായ


staid Edit
Adjective
    characterized by dignity and propriety


Entries from Olam Open Database

Staid(adjective)::
    സ്ഥിരവൃത്തിയായ,
    സ്ഥിരതയുള്ള,
    ഗൗരവഭാവമുള്ള,
    ഗാംഭീര്യമുള്ള,
    ശാന്തമുഖഭാവമുള്ള,
    സ്ഥിരചിത്തനായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shibboleth, അഹ്നം, ഞെരിപ്പട, അടികൊള്ളി, അഭിവാദനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean