മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

square built Edit
    ചതുരശ്രാകൃതിയുള്ള


Entries from Olam Open Database

Square built(adjective)::
    ചതുരശ്രാകൃതിയുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oomph, അബ്ധിദ്വീപ, ആര്യക, പിച്ഛില, പിനച്ചില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean