മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sluggish Edit
    ചുണയില്ലാത്ത, മടിയനായ


sluggish Edit
Adjective
    moving slowly
eg: a sluggish stream


sluggish Edit
Adjective
    (of business) not active or brisk
eg: business is sluggish


sluggish Edit
Adjective
    (of business) not active or brisk
eg: a sluggish market


sluggish Edit
Adjective
    slow and apathetic
eg: a sluggish worker


sluggish
(Synonym) drowsy


Entries from Olam Open Database

Sluggish()::
    അലസതയുള്ള,
    ചുറുചുറുക്കില്ലാത്ത,
Sluggish(adjective)::
    അലസമായ,
    ജഡമായ,
    മടിയനായ,
    ചുണകെട്ട,
    മന്ദബുദ്ധിയായ,
    ചുണയില്ലാത്ത,
    മന്ദമായി നീങ്ങുന്ന,
    മെല്ലെ ഒഴുകുന്ന,
    വിലംബിതമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anthem, fibula, illegal, ravel, stunkard


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean