മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sprung Edit
    ചുറുചുറുക്കുള്ള, ഉല്ലാസമായ


sprung Edit
Adjective
    Said of a spar that has been cracked or strained


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aloft, gash, predication, relent, spreagh


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean