മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

springiness Edit
    സ്ഥിതിഗമ്യത, നീളാനും ചുരുങ്ങാനും ഉള്ള കഴിവ്
    The elasticity of, something that can be stretched and returns to its original length


springiness Edit
Noun
    the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length


Entries from Olam Open Database

Springiness(noun)::
    വില്ലാട്ടം,
    സ്ഥിതിഗമ്യത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crook, nitrite, അബ്ജകേസരം, പ്രയോകക്രിയ, മാറിപ്പോകുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean