മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

springboard Edit
    ഉയര്‍ന്നു ചാടാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വലിഞ്ഞു ചുരുങ്ങുന്ന പലക
    A flexible board, for jumping upward


springboard Edit
Noun
    a flexible board for jumping upward


springboard Edit
Noun
    a beginning from which an enterprise is launched
eg: he uses other people's ideas as a springboard for his own


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hassle, haughty, ചൂതുകാരന്‍, വെട്ടല്‍, അശ്വഹൃദയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean