മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spring Edit
    വസന്തം, വസന്തകാലം


spring Edit
    തെറിക്കുക, കുതിക്കുക, മുളയ്ക്കുക, വലിഞ്ഞു ചുരുങ്ങുന്ന വസ്തു


spring Edit
Noun
    the season of growth
eg: the emerging buds were a sure sign of spring


spring Edit
Noun
    the season of growth
eg: he will hold office until the spring of next year


spring Edit
Noun
    a metal elastic device that returns to its shape or position when pushed or pulled or pressed
eg: the spring was broken


spring Edit
Noun
    a natural flow of ground water


spring Edit
Noun
    a point at which water issues forth


spring Edit
Noun
    the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length


spring Edit
Noun
    a light, self-propelled movement upwards or forwards


spring Edit
Verb
    move forward by leaps and bounds


spring Edit
Verb
    develop into a distinctive entity


spring Edit
Verb
    spring back; spring away from an impact


spring Edit
Verb
    develop suddenly
eg: The tire sprang a leak


spring Edit
Verb
    produce or disclose suddenly or unexpectedly
eg: He sprang these news on me just as I was leaving


spring
    കാമലം, മദനം, പര്‍ണ്ണരുഹ്, ഉറവ്, ഉറവി, പൂവേള, നീരോട്ടം, പുഷ്പകാലം, ധൗതി, ഋതുപതി, പുഷ്പമാസം, സുരഭിമാസം, പുഷ്പാഗമം


Entries from Olam Open Database

Spring()::
    യന്ത്രങ്ങളുടെ സ്‌പ്രിങ്‌,
    മാര്‍ച്ച്-ഏപ്രില്‍-മെയ് മാസങ്ങള്‍,
    യൗവനംചാടിപ്പുറപ്പെടുക,
    മുളയ്ക്കുക,
Spring(adjective)::
    വസന്തകാലത്തുണ്ടാകുന്ന,
    വസന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച,
    വലിഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയ അവസ്ഥയില്‍നിന്ന് പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുക,
    സ്‌പ്രിംഗ്‌ ഉള്ള,
    പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിഗമ്യമായ,
Spring(noun)::
    കുതിപ്പ്‌,
    വില്ലയവ്‌,
    സ്രോതസ്സ്‌,
    കാരശക്തി,
    ആരംഭം,
    ചാട്ടം,
    ഉറവിടം,
    ഉത്‌പത്തിസ്ഥാനം,
    ഹേതു,
    വിടവ്‌,
    ഉത്‌പതനം,
    വസന്തം,
    യൗവനം,
    വസന്തകാലം,
    പുഷ്‌പകാലം,
Spring(verb)::
    ചാടിപ്പുറപ്പെടുക,
    വേഗത്തിലുണ്ടാകുക,
    കുതിക്കുക,
    ചാടിവീഴുക,
    ഉത്‌പതിക്കുക,
    സംഭവിക്കുക,
    തെറിക്കുക,
    ചാടുക,
    ഞെട്ടിച്ചാടുക,
    പ്രാദുര്‍ഭവിക്കുക,
    മുളയ്‌ക്കുക,
    പെട്ടെന്നുളവാക്കുക,
    പുറത്തുത ചാടിക്കുക,
    മനസ്സിലുദിക്കുക,
    കിളര്‍ത്തുക,
    വെടിവെച്ചു പൊട്ടിക്കുക,
    ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ climax, heathen, strategic, മാദക, ഉട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean