മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sportive Edit
    വിഹാരപ്രിയനായ


sportive Edit
Adjective
    relating to or interested in sports


sportive Edit
Adjective
    given to merry frolicking


Entries from Olam Open Database

Sportive(adjective)::
    ഉല്ലാസമുള്ള,
    ക്രീജാപ്രിയനായ,
    വിഹാരപ്രയനായ,
    കാമചേഷ്‌ടയുള്ള,
    സോല്ലാസമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ protract, sinistral, swerve, അടമഴ, അക്ഷികര്‍ണ്ണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean