മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sporadic Edit
    അങ്ങിങ്ങായി സംഭവിക്കുന്ന


sporadic Edit
Adjective
    recurring in scattered and irregular or unpredictable instances
eg: a city subjected to sporadic bombing raids


Entries from Olam Open Database

Sporadic(adjective)::
    അവിടവിടെയുള്ള,
    അങ്ങിങ്ങായി സംഭവിക്കുന്ന,
    ഒറ്റയൊറ്റയായ,
    അപൂര്‍വ്വമായ,
    ഇടയ്‌ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന,
    അങ്ങുമിങ്ങുമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vote, ആകാരണം, കര്‍ദ്ദടം, കാഹളം, സ്ത്രീരഞ്ജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean