മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

splutter Edit
    ഇടര്‍ച്ച, കുഴപ്പം


splutter Edit
Noun
    the noise of something spattering or sputtering explosively


splutter Edit
Noun
    an utterance (of words) with spitting sounds (as in rage)


splutter Edit
Verb
    utter with a spitting sound, as if in a rage


splutter Edit
Verb
    spit up in an explosive manner


Entries from Olam Open Database

Splutter(noun)::
    കുഴപ്പം,
    ഇടര്‍ച്ച,
    അമളി,
    പതര്‍ച്ച,
    ജലക്രീഡാഘോഷം,
    നിലവിളി,
    ജലനിപീഡനശബ്‌ദം,
Splutter(verb)::
    പതറി അസ്‌പഷ്‌ടമായി സംസാരിക്കുക,
    എഴുതുമ്പോള്‍ മഷി തെറിക്കുക,
    ഇടറിപ്പറയുക,
    തൂപ്പുന്ന,
    ശബ്‌ദത്തോടെ വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ charlie, phraseology, വാണം, വൈഭാഷിക, കഥോപ്രാഖ്യാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean