മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spiv Edit
    വ്യാജമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പണം നേടുന്ന മോടിയില്‍ വസ്ത്രം ധരിച്ചയാള്‍


spiv Edit
Noun
    a person without employment who makes money by various dubious schemes; goes about smartly dressed and having a good time


Entries from Olam Open Database

Spiv(noun)::
    നിസ്സാരനായ കുറ്റക്കാരന്‍,
    കരിഞ്ചന്തക്കാരന്‍,
    വ്യാജമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പണം നേടുന്ന കരിഞ്ചന്തക്കച്ചവടക്കാരന്‍,
    മടിയന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gold leaf, midland, അപരിവൃത, ആതപീയ, ആശംസിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean