മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spirt Edit
    കാര്‍ക്കിക്കുക, കൊപ്പിളിക്കുക


spirt Edit
Noun
    the occurrence of a sudden discharge (as of liquid)


spirt Edit
Verb
    gush forth in a sudden stream or jet


spirt Edit
Verb
    move or act with a sudden increase in speed or energy


Entries from Olam Open Database

Spirt(verb)::
    കാര്‍ക്കിക്കുക,
    ആഞ്ഞുതുപ്പുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sleeve, unflinching, അഖിലവ്യാപി, അതര്‍ക്കിതം, അദൂഷിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean