മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spirituou Edit
    വാറ്റിയെടുത്ത, മദ്യഗുണമുള്ള


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fluster, aboard, ആഹാര്യ, ചുക്കിരി, പരിച്ഛേത്താവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean