മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spike Edit
    ഇരുമ്പുകുറ്റി, നീണ്ട ആണി, കുറ്റി തറയ്ക്കുക
    A long sharp-pointed implement, (wood or metal)


spike Edit
    ധന്യ കതിര്‍, പൂച്ചെണ്ട്


spike Edit
Noun
    a transient variation in voltage or current


spike Edit
Noun
    sports equipment consisting of a sharp point on the sole of a shoe worn by athletes
eg: spikes provide greater traction


spike Edit
Noun
    fruiting spike of a cereal plant especially corn


spike Edit
Noun
    (botany) an indeterminate inflorescence bearing sessile flowers on an unbranched axis


spike Edit
Noun
    a sharp rise followed by a sharp decline
eg: the seismograph showed a sharp spike in response to the temblor


spike Edit
Noun
    a very high narrow heel on women's shoes


spike Edit
Noun
    each of the sharp points on the soles of athletic shoes to prevent slipping (or the shoes themselves)
eg: the second baseman sharpened his spikes before every game


spike Edit
Noun
    each of the sharp points on the soles of athletic shoes to prevent slipping (or the shoes themselves)
eg: golfers' spikes damage the putting greens


spike Edit
Noun
    a sharp-pointed projection along the top of a fence or wall (or a dinosaur)


spike Edit
Noun
    a long, thin sharp-pointed implement (wood or metal)
eg: one of the spikes impaled him


spike Edit
Noun
    any holding device consisting of a rigid, sharp-pointed object
eg: the spike pierced the receipts and held them in order


spike Edit
Noun
    a large stout nail
eg: they used spikes to fasten the rails to a railroad tie


spike Edit
Verb
    stand in the way of


spike Edit
Verb
    pierce with a sharp stake or point


spike Edit
Verb
    secure with spikes


spike Edit
Verb
    bring forth a spike or spikes
eg: my hyacinths and orchids are spiking now


spike Edit
Verb
    add alcohol to (beverages)
eg: the punch is spiked!


spike Edit
Verb
    manifest a sharp increase
eg: the voltage spiked


Entries from Olam Open Database

Spike()::
    കുറ്റി,
    കതിര്‌,
    പൂച്ചെണ്ട്‌,
Spike(noun)::
    വലിയ നീണ്ട ആണി,
    ഇരുമ്പുകുറ്റി,
    മഹാകീലം,
    കുന്തമുന,
    ധാന്യക്കതിര്‍,
    പുഷ്‌പമഞ്‌ജരി,
    ചെരിപ്പിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ആണി,
    മുന,
    അറ്റം,
    മുന്‍ഭാഗം,
Spike(verb)::
    നീണ്ട ആണി,
    ഇരുന്പുകുറ്റി,
    കൂര്‍ത്തമുന,
    കുറ്റിതറയ്‌ക്കുക,
    നശിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ judicious, tetanus, beatnik, ഇങ്ങത്തേ, ഒഴിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean