മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spice Edit
    സുഗന്ധവസ്തു, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം


spice Edit
Noun
    aromatic substances of vegetable origin used as a preservative


spice Edit
Noun
    any of a variety of pungent aromatic vegetable substances used for flavoring food


spice Edit
Noun
    the property of being seasoned with spice and so highly flavored


spice Edit
Verb
    make more interesting or flavorful
eg: Spice up the evening by inviting a belly dancer


spice Edit
Verb
    add herbs or spices to


Entries from Olam Open Database

Spice()::
    കറികള്‍ക്കുള്ള സ്വാദു വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന സുഗന്ധമസാല,
    സ്വാദനം,
    ആസ്വാദ്യത,
    സുഗന്ധവ്യജ്ഞനം,
    കൂട്ട്‌,
Spice(noun)::
    ഉന്മേഷം,
    ഉത്സാഹം,
    സുഗന്ധവസ്‌തു,
    രുചിയോ മണമോ സ്വോദോ ഗുണമോ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കറികളില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന സാധനങ്ങള്‍,
    സുഗന്ധവ്യഞ്‌ജനം,
    അടയാളം,
    രുചിവരുത്തുന്ന സാധനങ്ങള്‍,
    പരിമളം,
    കലര്‍പ്പ്‌,
Spice(verb)::
    മസാലചേര്‍ക്കുക,
    ആസ്വാദ്യത നിറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറയ്‌ക്കുക,
    വൈവിധ്യം വരുത്തുക,
    മസാല ചേര്‍ക്കുക,
    സ്വാദ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക,
    രുചികരമാക്കുക,
    ആസ്വാദ്യമാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cautious, അരുണചൂഡന്‍, അകീര്‍ത്തന, ആസ്താവം, ഇനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean