മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

special Edit
    സവിശേഷമായ, പ്രത്യേകമായ


special Edit
Adjective
    unique or specific to a person or thing or category
eg: the special features of a computer


special Edit
Adjective
    unique or specific to a person or thing or category
eg: my own special chair


special Edit
Adjective
    for a special service or occasion
eg: a special correspondent


special Edit
Adjective
    for a special service or occasion
eg: a special adviser to the committee


special Edit
Adjective
    for a special service or occasion
eg: had to get special permission for the event


special Edit
Adjective
    surpassing what is common or usual or expected
eg: a special occasion


special Edit
Adjective
    surpassing what is common or usual or expected
eg: a special reason to confide in her


special Edit
Adjective
    surpassing what is common or usual or expected
eg: what's so special about the year 2000?


special Edit
Adjective
    adapted to or reserved for a particular purpose
eg: a special kind of paint


special Edit
Adjective
    adapted to or reserved for a particular purpose
eg: a special medication for arthritis


special Edit
Adjective
    having a specific function or scope
eg: a special role in the mission


special Edit
Adjective
    first and most important
eg: his special interest is music


special Edit
Adjective
    first and most important
eg: she gets special satisfaction from her volunteer work


special Edit
Adjective
    added to a regular schedule
eg: a special holiday flight


special Edit
Adjective
    added to a regular schedule
eg: put on special buses for the big game


special Edit
Noun
    a special offering (usually temporary and at a reduced price) that is featured in advertising
eg: they are having a special on pork chops


special Edit
Noun
    a dish or meal given prominence in e.g. a restaurant


special Edit
Noun
    a television production that features a particular person or work or topic
eg: the last of a series of BBC specials on Iran is being shown tonight


Entries from Olam Open Database

Special()::
    ശ്രേഷ്ഠമായ,
Special(adjective)::
    സവശേഷമായ,
    അസാധാരണമായ,
    പ്രധാനമായുള്ള,
    സാധാരണയല്ലാത്ത,
    പ്രത്യേകമായ,
    പ്രത്യേക ലക്ഷണമുള്ള,
    പ്രത്യേകതയുള്ള,
    മാന്യമായ,
    പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള,
    സവിശേഷമായ,
    ശ്രഷ്‌ഠമായ,
    വിശിഷ്‌ടമായ,
    പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനുവേണ്ടി രൂപകല്‌പന ചെയ്‌ത,
Special(noun)::
    പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യത്തിനുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ otiosity, ആകുല്യം, അംസത്രം, ഉച്ചൈഃ, പരിക്രാന്തം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean