മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spanner Edit
    പല്ലുള്ള കീലകയന്ത്രം, കട്ടകള്‍ മുറുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം


spanner Edit
Noun
    a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt


Entries from Olam Open Database

Spanner()::
    അളക്കുന്നവന്‍,
    സ്പാനര്‍,
Spanner(noun)::
    പല്ലുള്ള കീലയന്ത്രം,
    കട്ടമുറുക്കി,
    കട്ടകള്‍ മുറുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം,
    സ്‌പാനര്‍,
    അടപ്പന്‍,
Spanner(verb)::
    കുഴപ്പം സൃഷ്‌ടിക്കുക,
    കമാല്‍കെട്ടുന്നവന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ depolarize, ആറാറ്, പ്രചാലയിത, ഫേണം, ചുവവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean