മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spanner Edit
    പല്ലുള്ള കീലകയന്ത്രം, കട്ടകള്‍ മുറുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം


spanner Edit
Noun
    a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt


Entries from Olam Open Database

Spanner()::
    അളക്കുന്നവന്‍,
    സ്പാനര്‍,
Spanner(noun)::
    പല്ലുള്ള കീലയന്ത്രം,
    കട്ടമുറുക്കി,
    കട്ടകള്‍ മുറുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം,
    സ്‌പാനര്‍,
    അടപ്പന്‍,
Spanner(verb)::
    കുഴപ്പം സൃഷ്‌ടിക്കുക,
    കമാല്‍കെട്ടുന്നവന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ offal, swagger, ഉപവേഷ്ടിത, കാര്‍മാരന്‍, walk off his feet


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean