മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

soprano Edit
    ഉച്ചസ്വരം, സംഗീതത്തില്‍ ഉച്ചസ്ഥായി


soprano Edit
Noun
    a female singer


soprano Edit
Noun
    the highest female voice; the voice of a boy before puberty


soprano Edit
Noun
    the pitch range of the highest female voice


soprano Edit
Adjective
    having or denoting a high range
eg: soprano voice


soprano Edit
Adjective
    having or denoting a high range
eg: soprano sax


Entries from Olam Open Database

Soprano(adjective)::
    സംഗീതത്തില്‍ ഉച്ചസ്ഥായി,
Soprano(noun)::
    ഉച്ചസ്വരം,
    താരകസ്വരം,
    ഉച്ചസ്വരം പാടുന്നവന്‍,
    ഉച്ചസ്വരമുള്ള വ്യക്തി,
    ഒരു ആണ്‍കുട്ടിക്കോ ഒരു സ്‌ത്രീക്കോ ഉള്ള ഉച്ചസ്വരം,
    സംഗീതത്തില്‍ ഉച്ചസ്വരമുള്ള ഭാഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിയവരമ്പന്‍, അനന്തപടം, വാന്തി, വെള്ളാട്ടി, അറ്റം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean