മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

social Edit
    സര്‍വ്വജനബന്ധിയായ, സാമൂഹികമായ


social Edit
Adjective
    relating to human society and its members
eg: social institutions


social Edit
Adjective
    relating to human society and its members
eg: social legislation


social Edit
Adjective
    living together or enjoying life in communities or organized groups
eg: a human being is a social animal


social Edit
Adjective
    living together or enjoying life in communities or organized groups
eg: mature social behavior


social Edit
Adjective
    relating to or belonging to or characteristic of high society
eg: made fun of her being so social and high-toned


social Edit
Adjective
    relating to or belonging to or characteristic of high society
eg: a social gossip column


social Edit
Adjective
    composed of sociable people or formed for the purpose of sociability
eg: a purely social club


social Edit
Adjective
    composed of sociable people or formed for the purpose of sociability
eg: the church has a large social hall


social Edit
Adjective
    composed of sociable people or formed for the purpose of sociability
eg: a social director


social Edit
Adjective
    tending to move or live together in groups or colonies of the same kind
eg: ants are social insects


social Edit
Adjective
    marked by friendly companionship with others
eg: a social cup of coffee


social Edit
Noun
    a party of people assembled to promote sociability and communal activity


Entries from Olam Open Database

Social()::
    സമൂഹപരമായസുഹൃദ്സമ്മേളനം,
    സാമൂഹികസുരക്ഷിതത്വം,
    സാമൂഹ്യമായ,
    പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന,
Social(adjective)::
    സര്‍വ്വജനബന്ധിയായ,
    ഇണങ്ങിയ,
    സമാജവിഷയകമായ,
    പരസ്‌പരാശ്രിതരായ,
    തമ്മില്‍തമ്മിലുള്ള,
    ജാത്യാചാരസംബന്ധിയായ,
    കൂട്ടം ചേര്‍ന്നുപാര്‍ക്കുന്ന,
    സഹവാസപ്രിയനായ,
    സഹകരണമനോഭാവുമുള്ള,
    ആഘോഷമായ,
    കൂട്ടമായി വളരുന്ന,
    സാമൂഹികമായ,
Social(noun)::
    സാമൂഹികമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blank cheque, botany, quidnunc, ultimate, മര്‍ക്കടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean