മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sobriety Edit
    സുബുദ്ധി, നിര്‍മ്മദത്വം


sobriety Edit
Noun
    the state of being sober and not intoxicated by alcohol


sobriety Edit
Noun
    moderation in or abstinence from alcohol or other drugs


sobriety Edit
Noun
    a manner that is serious and solemn


sobriety Edit
Noun
    abstaining from excess


Sobriety
    സല്‍ബുദ്ധി


Entries from Olam Open Database

Sobriety(noun)::
    സുബുദ്ധി,
    നിര്‍മ്മദത്വം,
    സുബോധം,
    തെളിഞ്ഞബുദ്ധി,
    മിതശീലം,
    സമചിത്തത,
    ഇളക്കമില്ലായ്‌മ,
    സംയമം,
    വെളിവ്,
    വെളിവ്‌,
    ലഹരിയില്ലായ്മ,
    അടക്കം,
    ധീരത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ atop, vanilla, അവത്രസ്ത, അങ്ങാടിപ്പെട്ടി, മൂക്കുറയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean