മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

soap Edit
    മുഖസ്തുതി, മൃദുവാക്കുകള്‍


soap Edit
Noun
    a cleansing agent made from the salts of vegetable or animal fats


soap Edit
Noun
    money offered as a bribe


soap Edit
Noun
    street names for gamma hydroxybutyrate


soap Edit
Verb
    rub soap all over, usually with the purpose of cleaning


Soap
    സോപ്പ്, ചവക്കാരം, സാബൂന്‍, സബൂന്‍


Entries from Olam Open Database

Soap()::
    മുഖസ്‌തുതി,
    സോപ്പ്,
    സോപ്പുപൊടി,
    മുഖസ്തുതി,
Soap(noun)::
    സോപ്പ്‌,
    മാര്‍ജ്ജനദ്രവ്യം,
    മൃദുവാക്കുകള്‍,
    സസ്യ എണ്ണയും ക്ഷാരവും ചേര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം,
Soap(verb)::
    സോപ്പിടുക,
    മുഖസ്‌തുതി പറയുക,
    സോപ്പുതേയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബാലതൃണം, വിദ്രുതം, മസികം, അതീത, കിര്‍മ്മീരിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean