മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

snore Edit
    കൂര്‍ക്കം വലിക്കുക


snore Edit
Verb
    breathe noisily during one's sleep
eg: she complained that her husband snores


snore Edit
Noun
    the rattling noise produced when snoring


snore Edit
Noun
    the act of snoring or producing a snoring sound


Snore
    സ്വരം


Entries from Olam Open Database

Snore(noun)::
    കൂര്‍ക്കംവലി,
    കൂര്‍ക്കംവലിക്കുകകൂര്‍ക്കം വലി,
    ഘര്‍ഘരം,
Snore(verb)::
    കൂര്‍ക്കം വലിക്കുക,
    കൂര്‍ക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cent, task, അമര്‍ക, മംഗല, അമ്ലിമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean