മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

snag Edit
    മുന്‍കൂട്ടി കാണാനാവാത്ത തടസ്സം
    A sharp protuberance, An unforeseen, obstacle


snag Edit
    കുറ്റി, മുഴ


snag Edit
    ത്വരിതഗതിയില്‍ ലഭിക്കുക.
    Get by acting quickly and smartly


snag Edit
Verb
    catch on a snag
eg: I snagged my stocking


snag Edit
Verb
    get by acting quickly and smartly
eg: snag a bargain


snag Edit
Verb
    hew jaggedly


snag Edit
Noun
    a sharp protuberance


snag Edit
Noun
    a dead tree that is still standing, usually in an undisturbed forest
eg: a snag can provide food and a habitat for insects and birds


snag Edit
Noun
    an opening made forcibly as by pulling apart
eg: she had snags in her stockings


snag Edit
Noun
    an unforeseen obstacle


snag Edit
Noun
    (informal) pork sausage


Entries from Olam Open Database

Snag(noun)::
    പ്രശ്‌നം,
    കുഴപ്പം,
    തടസ്സം,
    ന്യൂനത,
    മൂര്‍ച്ചയുള്ളത്‌,
    തള്ളിനില്‍ക്കുന്ന പാറ,
    വസ്‌ത്രത്തിലുള്ള കീറല്‍,
    കുറ്റി,
    പുഴയിലുള്ള മരക്കുറ്റി,
    കോന്ത്രമ്പല്ല്‌,
    ആപത്ത്‌,
    മുഴ,
    മരത്തിന്റെ ചില്ലിക്കൊമ്പ്‌,
    അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിബന്ധം,
Snag(verb)::
    മരക്കുറ്റിയില്‍ ഉടക്കുക,
    മരക്കുറ്റിയില്‍ കുരുങ്ങുക,
    കൊന്പുകൊത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gold, swansdown, അപരിഹാര്യം, മടന്ത, അനുബോധനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean