മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

snack Edit
    അല്പാഹാരം, ക്ഷിപ്രഭോജനം


snack Edit
Noun
    a light informal meal


snack Edit
Verb
    eat a snack; eat lightly
eg: She never loses weight because she snacks between meals


Entries from Olam Open Database

Snack(noun)::
    അല്‌പാഹാരം,
    ലഘു ഭക്ഷണം,
    അല്‍പ്പാഹാരം,
    ക്ഷിപ്രഭോജനം,
    അല്പാഹാരം,
    ലഘുഭക്ഷണം,
    ഒരു 'കടി' (വട,
    ബിസ്കറ്റ് മുതലായവ),
    പങ്ക്,
    രുചിനോക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ desist, അണെക്കുക, പ്രമൃഷ്ട, ബന്ധുദ, വാലിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean