മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

slur Edit
    താഴ്ത്തിപ്പറയുക, മറയ്ക്കുക


slur Edit
Noun
    (music) a curved line spanning notes that are to be played legato


slur Edit
Noun
    a disparaging remark
eg: it is difficult for a woman to understand a man's sensitivity to any slur on his virility


slur Edit
Noun
    a blemish made by dirt


slur Edit
Verb
    play smoothly or legato
eg: the pianist slurred the most beautiful passage in the sonata


slur Edit
Verb
    speak disparagingly of; e.g., make a racial slur
eg: your comments are slurring your co-workers


slur Edit
Verb
    utter indistinctly


slur Edit
Verb
    become vague or indistinct


Entries from Olam Open Database

Slur(noun)::
    അസ്പഷ്ടമായി ഉച്ചരിക്കുക,
    ചുരുക്കിപ്പറയുക,
    കളങ്കപ്പെടുത്തുക,
    അസ്‌പഷ്‌ട ഭാഷണം,
    അപകീര്‍ത്തി,
    അഴുക്ക്‌,
    കളങ്കം,
    ചിഹ്നം,
    കറ,
    ദൂഷണം,
Slur(verb)::
    അപലപിക്കുകഅസ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞ വാക്ക്,
    നിന്ദിക്കല്‍,
    അപവാദം പറയുക,
    താഴ്‌ത്തിക്കെട്ടുക,
    താഴ്‌ത്തിപ്പറയുക,
    മൂടിക്കളയുക,
    അക്ഷരം വിഴുങ്ങിക്കളയുക,
    ഗണ്യമാക്കാതിരിക്കുക,
    മറയ്‌ക്കുക,
    അസ്‌പഷ്‌ടമായി ഉച്ചരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beckon, galaxy, relate, അഞ്ജലിബന്ധ, വിടുവാക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean