മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

slug Edit
    അലസന്‍, ഒരുവക ഒച്ച്


slug Edit
Verb
    strike heavily, especially with the fist or a bat
eg: He slugged me so hard that I passed out


slug Edit
Verb
    be idle; exist in a changeless situation
eg: He slugged in bed all morning


slug Edit
Noun
    a projectile that is fired from a gun


slug Edit
Noun
    a unit of mass equal to the mass that accelerates at 1 foot/sec/sec when acted upon by a force of 1 pound; approximately 14.5939 kilograms


slug Edit
Noun
    a counterfeit coin


slug Edit
Noun
    an idle slothful person


slug Edit
Noun
    an amount of an alcoholic drink (usually liquor) that is poured or gulped
eg: he took a slug of hard liquor


slug Edit
Noun
    a strip of type metal used for spacing


slug Edit
Noun
    any of various terrestrial gastropods having an elongated slimy body and no external shell


slug Edit
Noun
    (boxing) a blow with the fist


slug Edit
Noun
    a small drink of liquor


slug Edit
Noun
    a heavy blow with the hand


Entries from Olam Open Database

Slug()::
    മുളകളെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടം,
    ഒരു വകഒച്ച്‌,
Slug(noun)::
    ഒരിനം കീടം,
    ഒരു കവിള്‍ മദ്യം,
    അലസന്‍,
Slug(verb)::
    ഒച്ചിനെപ്പോലെ സാവധാനത്തില്‍ ചലിക്കുന്ന ജീവി,
    മടിയനായ മനുഷ്യന്‍,
    മന്ദന്‍,
    കടല്‍ക്കാക്ക,
    ഒച്ചിനെപ്പോലെ മന്ദഗതിക്കാരനാവുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വല്ലഭന്‍, മട്ടെക്കുക, ഇന്ദ്രസുതന്‍, ചോട്, മുരുപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean