മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

slither Edit
    ഇടറിനടക്കുക


slither Edit
Verb
    to pass or move unobtrusively or smoothly


Entries from Olam Open Database

Slither(verb)::
    ഇടറി ഇടറി നീങ്ങുക,
    ഇടറിനടക്കുക,
    തെന്നിയിറങ്ങുക,
    ഇടറിനീങ്ങുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിഥിമന്ദിരം, അദ്ധ്യാരോപം, പ്രഹസ്തം, ബുക്കി, കന്നക്കോല്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean