മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

slattern Edit
    വൃത്തികെട്ടവള്‍, മലിനവേഷക്കാരി


slattern Edit
Noun
    a prostitute who attracts customers by walking the streets


slattern Edit
Noun
    a dirty untidy woman


Entries from Olam Open Database

Slattern()::
    തെരുവു വേശ്യ,
Slattern(adjective)::
    ശീലം കെട്ട,
Slattern(noun)::
    ശീലം കെട്ട സ്‌ത്രീ,
    വൃത്തികെട്ടവള്‍,
    സ്‌ത്രീ,
    മലിനവേഷക്കാരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brothel, അരച്ചല്ലടം, അതിഗര്‍ജ്ജനം, വിണ്ണ്, പാരമാര്‍ത്ഥികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean