മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

slatter Edit
noun
    വൃത്തികേടായിരിക്കുക, വൃത്തി കേടാക്കുക
    To be careless, negligent, or aswkward, esp. with regard to dress and neatness; to be wasteful.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ corrigible, അരട്ടുുക, അല്പം, ആവല്, ഇമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean