മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

slam Edit
    വാതില്‍ ഒച്ചയോടുകൂടി ബലത്തോടെ വലിച്ചടയ്ക്കുക


slam Edit
Verb
    close violently
eg: He slammed the door shut


slam Edit
Verb
    strike violently
eg: slam the ball


slam Edit
Verb
    dance the slam dance


slam Edit
Verb
    throw violently
eg: He slammed the book on the table


slam Edit
Noun
    winning all or all but one of the tricks in bridge


slam Edit
Noun
    the noise made by the forceful impact of two objects


slam Edit
Noun
    a forceful impact that makes a loud noise


slam Edit
Noun
    an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect


Entries from Olam Open Database

Slam()::
    കൊട്ടിയടയ്ക്കുക,
    അധിക്ഷേപിക്കുകകൊട്ടിയടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവൃത്തി,
    ഒരു കര്‍ക്കശവിമര്‍ശനം,
    ഊറ്റമായി വലിച്ചടയ്ക്കല്‍,
    വാതിലടയ്‌ക്കുമ്പോഴുള്ള ഒച്ച,
Slam(noun)::
    ശക്തിയായി അടയ്ക്കുക,
    നിശിതമായി വിമര്‍ശിക്കുക,
    ഉറക്കെ അടയ്‌ക്കല്‍,
    ശീട്ടുകളിയില്‍ ജയം,
Slam(verb)::
    കൊട്ടിയടയ്‌ക്കുക,
    ശക്തിയായി അടയ്‌ക്കുക,
    വാതില്‍ ഒച്ചയോടുകൂടി ബലത്തോടെ വലിച്ചടയ്‌ക്കുക,
    വിമര്‍ശിക്കുക,
    അതിക്ഷേപിക്കുക,
    ഉറക്കെ അടയ്‌ക്കുക,
    ശകാരിക്കുക,
    ശീട്ടുകളിയില്‍ ജയിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ existence, അകൃഷ്ടി, അന്ത്രയോസ്, അന്ധപൂതന, ചിതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean