മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

situla Edit
    ബക്കറ്റ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ angina pectoris, മനക്ഷോഭം, അവതതി, പ്രേംഖിത, പുണ്യസ്ഥാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean