മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

siren Edit
    സമയസൂചനയായോ ആപല്‍സൈറണ്‍


siren Edit
Noun
    a woman who is considered to be dangerously seductive


siren Edit
Noun
    a warning signal that is a loud wailing sound


siren Edit
Noun
    an acoustic device producing a loud often wailing sound as a signal or warning


siren Edit
Noun
    eel-like aquatic North American salamander with small forelimbs and no hind limbs; have permanent external gills


Siren Edit
Noun
    a sea nymph (part woman and part bird) supposed to lure sailors to destruction on the rocks where the nymphs lived
eg: Odysseus ordered his crew to plug their ears so they would not hear the Siren's fatal song


Entries from Olam Open Database

Siren()::
    സൈറണ്‍,
    മോഹിപ്പിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതം തകര്‍ക്കുന്ന സ്ത്രീ,
    സമുദ്ര അപ്സരസ്,
    മോഹിനി,
Siren(noun)::
    മോഹിനി,
    മല്‍സ്യകന്യക,
    സമയസൂചനയായോ ആപല്‍സൂചനയായോ ഉയര്‍ത്തുതന്ന ചൂളം വിളി,
    ചൂളം വിളി മുഴക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രസംവിധാനം,
    പാരുഷന്‍മാരെ മതിമയക്കി നശിപ്പിക്കുന്നവള്‍,
    പാതി സ്‌ത്രീരൂപവും പാതി പക്ഷിരൂപവുമായ സാഗരകന്യക,
    വശീകരിക്കുന്നവള്‍,
    അടയാളം നല്‍കുന്ന ചൂളം വിളി,
    കപ്പല്‍ യാത്രക്കാരെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ചിറകുള്ള സ്‌ത്രീ (ഗ്രീക്കുപുരാണം),
    മോഹിപ്പിച്ച്‌ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതം തകര്‍ക്കുന്ന സ്‌ത്രീ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷഫലം, ബാപ്പുജി, എന്നിട്ട്, time fuse, make


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean