മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

simultaneously Edit
    ഒരേ സമയത്ത്, ഒരേ കാലത്തില്‍
    At the same instant


simultaneously Edit
Adverb
    at the same instant
eg: they spoke simultaneously


Entries from Olam Open Database

Simultaneously()::
    ഒരേ സമയത്ത്‌,
    ഒരേ വേളയില്‍,
Simultaneously(adverb)::
    ഒരേ കലത്തില്‍,
Simultaneously(conjunction)::
    ഏകദാ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nasalize, അയോഗവന്‍, അഭിലഷണീയ, പ്രച്ഛദം, കന്യാദാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean