മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

simulate Edit
    അനുകരിക്കുക, കപടമായി ഭാവിക്കുക
    reproduce someone's behavior or, looks, imitate, pretend


simulate Edit
Verb
    reproduce someone's behavior or looks


simulate Edit
Verb
    create a representation or model of
eg: The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights


simulate Edit
Verb
    make a pretence of


Entries from Olam Open Database

Simulate(verb)::
    അനുകരിക്കുക,
    കപടമായി ഭാവിക്കുക,
    ഭാവം നടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അശ്വഘ്നം, ഇടച്ചണി, ഇന്ദ്രകുഞ്ജരം, പ്ലമാന, അദഭ്ര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean