മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

silly Edit
    നിസ്സാരമായ, ബാലിശമായ, അല്പബുദ്ധിയായ
    Lacking seriousness; given to, frivolity; Ludicrous; foolish


silly Edit
Adjective
    ludicrous, foolish
eg: a silly idea


silly Edit
Adjective
    lacking seriousness; given to frivolity
eg: silly giggles


silly Edit
Adjective
    inspiring scornful pity
eg: how silly an ardent and unsuccessful wooer can be especially if he is getting on in years


silly Edit
Adjective
    dazed from or as if from repeated blows
eg: knocked silly by the impact


silly Edit
Noun
    a word used for misbehaving children
eg: don't be a silly


Silly
    സാരരഹിത


Entries from Olam Open Database

Silly(adjective)::
    ബുദ്ധിരഹിതമായ,
    മൂഢമായ,
    നിസ്സഹായനായ,
    പാവമായ,
    അല്‍പബുദ്ധിയായ,
    ബാലിശമായ,
    ഭോഷത്തമുള്ള,
    കഥയില്ലാത്ത,
Silly(noun)::
    പൊട്ടത്തരമായ,
    നിരുപദ്രവിയായ,
    നിഷക്കളങ്കന്‍,
    ബുദ്ധികെട്ട്‌,
    വര്‍ത്തമാനപ്പത്രങ്ങളില്‍ ബാലിശവാര്‍ത്തകള്‍ നിറഞ്ഞ സംഭവ വിരളകാലം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cathedral, vindicate, അജ്ഝടാദി, ഇന്ദ്രപര്‍വ്വതം, ആന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean