മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

silage Edit
    വായു കടക്കാത്ത മുറിയില്‍ ഈര്‍പ്പം തട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ


silage Edit
Noun
    fodder harvested while green and kept succulent by partial fermentation as in a silo


Entries from Olam Open Database

Silage()::
    വായു കടക്കാത്ത മുറിയില്‍ ഈര്‍പ്പം തട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ,
Silage(noun)::
    പച്ചപ്പുല്ല്‌,
    വായു കടക്കാത്ത അറയില്‍ ഈര്‍പ്പം തട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചപ്പുല്ല്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ appal, bifurcate, epicarp, ആമോ, ആഹനിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean