മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

siege Edit
    ഉപരോധം, വളയല്‍


siege Edit
Noun
    the action of an armed force that surrounds a fortified place and isolates it while continuing to attack


Siege
    സംരോധനം, സംരോധിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Siege(noun)::
    ഉപരോധം,
    വളയല്‍,
    പ്രരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അശ്രാന്തോദ്യമം,
    സൈനികമായി ചുഴലംചെയ്യല്‍,
    വളഞ്ഞ്‌ ആക്രമിക്കല്‍,
Siege(verb)::
    വളഞ്ഞുപിടിക്കല്‍,
    വളഞ്ഞ് ആക്രമിക്കല്‍,
    അവരോധം,
    ഉപരോധം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചരഥ, അധിനയിക്കുക, അഭിമാതി, ഉപദ്വാരം, പട്ടാപ്പകല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean