മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

shrew Edit
    സദാശകാരിക്കുന്ന സ്ത്രീ, ദുശ്ശീലക്കാരി


shrew Edit
Noun
    a scolding nagging bad-tempered woman


shrew Edit
Noun
    small mouselike mammal with a long snout; related to moles


Shrew
    സുഗന്ധിമൂഷിക


Entries from Olam Open Database

Shrew(noun)::
    ശുണ്ഠിക്കാരത്തി,
    ഒരു തരം ചുണ്ടെലി,
    വായാടി,
    കര്‍ക്കശക്കാരി,
    സദാ ശകാരിക്കുന്ന സ്‌ത്രീ,
    ശുണ്‌ഠിക്കാരി,
    ദുശ്ശീലക്കാരി,
    കലഹിനി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bathometer, extricate, her, hungry, voile


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean