മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

shirk Edit
    ഒഴിഞ്ഞുമാറുക, ഉപേക്ഷകാട്ടുക


shirk Edit
Verb
    avoid (one's assigned duties)
eg: The derelict soldier shirked his duties


shirk Edit
Verb
    avoid dealing with
eg: She shirks her duties


Entries from Olam Open Database

Shirk(verb)::
    ഉപേക്ഷകാട്ടുക,
    ഒഴിഞ്ഞുമാറുക,
    ജോലിചെയ്യാതെ കഴിയുക,
    ജോലി ഉഴപ്പുക,
    കര്‍ത്തതവ്യവിമുഖനാകുക,
    ജോലി ഉഴപ്പുക,
    പരിഹസിക്കുക,
    ഒഴിഞ്ഞുമാറുക,
    പരിത്യജിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ventilate, അനവധീരിത, അഭ്യവസ്കന്ദം, ഇടതൂര്‍മ്മ, ഇന്ദുമതിസുതന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean