മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sherbet Edit
    സര്‍ബത്ത്, കല്ക്കണ്ടകപ്പാനകം


sherbet Edit
Noun
    a frozen dessert made primarily of fruit juice and sugar, but also containing milk or egg-white or gelatin


Entries from Olam Open Database

Sherbet()::
    സര്‍ബത്ത്‌,
Sherbet(noun)::
    സര്‍ബ്ബത്ത്‌,
    കല്‍ക്കണ്ടപ്പാനീയം,
    കല്‍രക്കണ്ടകപ്പാനകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aura, അപ്രവ്വക്താവ്, ബാര്‍ലി, ചീര്‍മ്മ, അകൈതവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean