മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sham Edit
    മായം, മിഥ്യം, ചതി


sham Edit
Noun
    something that is a counterfeit; not what it seems to be


sham Edit
Noun
    a person who makes deceitful pretenses


sham Edit
Verb
    make a pretence of


sham Edit
Verb
    make believe with the intent to deceive
eg: He shammed a headache


sham Edit
Adjective
    adopted in order to deceive
eg: sham modesty


Entries from Olam Open Database

Sham()::
    നടിക്കുക,
    ജാട,
Sham(adjective)::
    അയഥാര്‍ത്ഥമായ,
    കള്ളത്തരം കാട്ടുക,
    തന്ത്രംതട്ടിപ്പുകാരന്‍,
    വഞ്ചന,
Sham(noun)::
    വേഷം,
    മായം,
    ചതി,
    മിഥ്യ,
    തട്ടിപ്പ്‌,
    മറിമായം,
    തന്ത്രം,
    തട്ടിപ്പുകാരന്‍,
    കാപട്യം,
    ചെപ്പടിവിദ്യ,
    ഉപായം,
    നാട്യം,
Sham(verb)::
    കള്ളം ഭാവിക്കുക,
    അഭിനയിക്കുക,
    വഞ്ചിക്കുക,
    തോല്‍പ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ supernatural, wobble, അചിന്ത്യജം, അഞ്ജനശലാക, മലടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean