മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

shadowy Edit
    നിഴലായ, ഇരുണ്ട


shadowy Edit
Adjective
    filled with shade
eg: we sat on rocks in a shadowy cove


shadowy Edit
Adjective
    lacking clarity or distinctness
eg: shadowy figures in the gloom


shadowy Edit
Adjective
    lacking in substance
eg: strange fancies of unreal and shadowy worlds


shadowy Edit
Adjective
    lacking in substance
eg: dim shadowy forms


Entries from Olam Open Database

Shadowy()::
    മങ്ങിയ,
Shadowy(adjective)::
    നിഴലുള്ള,
    മങ്ങലുള്ള,
    അസ്‌പഷ്‌ടമായ,
    കാണാന്‍പറ്റാത്ത,
    നിഴലായ,
    ഇരുണ്ട,
    ഛായാത്മകമായ,
    ഉള്ളതല്ലാത്ത,
    മന്ദപ്രഭയായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ noun, shard, verbiage, അപവൃത്തം, അദൂരവര്‍ത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean